Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Územní plán obce Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000008
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem plnění zakázky je zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Háj ve Slezsku“ (dále jen „ÚP“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy, které se vztahují k územně plánovací dokumentaci. CPV kód předmětu veřejné zakázky je 71410000-5, předpokládaná nejvyšší cena zakázky je do 700 000 Kč bez DPH.


  Součástí zakázky je dále zpracování podkladů pro návrh zadání ve formě doplňujících průzkumů a rozborů území a případné vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území v plném rozsahu. Doplňující průzkumy a rozbory budou obsahovat upřesnění jevů sledovaných územně analytickými podklady, a to v podrobnostech územních souvislostí obce Háj ve Slezsku. Součástí doplňujících průzkumů a rozborů bude shrnutí hlavních požadavků a pokynů, které mají být v ÚP řešeny. Předpokládá se pouze textová forma průzkumů a rozborů doplněná schématy popř. doprovodnými výkresy. V případě uplatnění požadavku na zpracování posouzení ÚP na udržitelný rozvoj území bude vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území zpracováno v souladu s požadavky, které stanoví schválené zadání ÚP (jelikož se na území obce nenachází EVL nebo ptačí oblast, předpokládá se obsah vyhodnocení v rozsahu části A, C, D, E, F) .
 • Předpokládaná hodnota
  700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.6.2016 16:32:09
 • Poslední změna
  8.7.2016 12:11:14, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)