Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Poskytování služeb v oblasti systému nakládání s odpadem na území obce Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00272015
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Háj ve Slezsku. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.

  Zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady zahrnuje:
  • sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu ze svozových nádob (popelnic),
  • sběr, svoz a využití či odstranění tříděného komunálního odpadu (papír – plasty – sklo),
  • mobilní sběr, svoz a využití či odstranění nebezpečného odpadu,
  • sběr, svoz a využití biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu z BIO-nádob,
  • svoz a využití biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu z kontejnerů,
  • svoz a odstranění velkoobjemových odpadů z kontejnerů,
  • svoz a odstranění pneumatik.
 • Předpokládaná hodnota
  10 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.11.2015 00:08:47
 • Poslední změna
  13.4.2018 10:20:13, Háj ve Slezsku
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.1.2016 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz
 • Další informace
  Předpokládaná hodnota VZ bez opce: 10.000.000,- Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota VZ včetně opce: 13.000.000,- Kč bez DPH
  Opční právo: 3.000.000,- Kč bez DPH

  Doba plnění veřejné zakázky:
  Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu 5-ti let s předpokládaným termínem zahájení plnění ke dni 1. 3. 2016.

  Místo plnění veřejné zakázky:
  Místem plnění veřejné zakázky je území obce Háj ve Slezsku, které tvoří místní části Chabičov, Smolkov, Jilešovice, Lhota a Háj, kde budou zajištěny služby v oblasti sytému nakládání s odpadem.

  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

  Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je uchazeč, který splní:

  a) základní kvalifikační předpoklady,
  b) profesní kvalifikační předpoklady a
  c) technické kvalifikační předpoklady

  v rozsahu stanoveném zadavatelem v odst. 3 až 5 tohoto článku zadávací dokumentace a který:

  d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

  Blíže viz Zadávací dokumentace.

  Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

  Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení a zejména hodnocení rozumí nabídková cena za 5 let plnění veřejné zakázky stanovená v Kč bez DPH.

  Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč na základě ocenění jednotlivých položek Cenového výkazu, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Oceněný Cenový výkaz vloží uchazeč do své nabídky jako přílohu č. 1 vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je povinen řádně ocenit všechny položky Cenového výkazu, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněn popis položek.

  Požadavek na poskytnutí jistoty dle ust. § 67 ZVZ:
  Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli jistotu ve výši 150.000 Kč. Jistotu poskytnou uchazeči formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále také „peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky podle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Lhůta a místo pro podání nabídky:

  Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Obec Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, Moravskoslezský kraj, nejpozději do 18. 1. 2016 do 10.00 hodin.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)