Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00142015
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací – přístavby a stavebních úprav objektů nacházejících se v areálu Domova pro seniory Ludmila v obci Háj ve Slezsku.

  Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ PARC. Č. 88 A 89 KÚ SMOLKOV, DOMOVA PRO SENIORY LUDMILA, PODDUBÍ 7, HÁJ VE SLEZSKU“ (dále „PD“), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – soupis stavebních prací.

  Předmětem zakázky (díla) je přístavba objektů občanské vybavenosti ke stávajícím objektům v AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY LUDMILA, na pozemku 88, 89, 99/2 v KÚ SMOLKOV.
 • Předpokládaná hodnota
  32 152 336,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  10.11.2015 23:01:04
 • Poslední změna
  13.4.2018 10:18:42, Háj ve Slezsku
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.12.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz
 • Další informace
  Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): po podpisu Smlouvy o dílo a po písemné výzvě zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště, ke kterému dojde max. do 5-ti pracovních dnů od předání (doručení) písemné výzvy k převzetí staveniště. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Nejdříve však od: 15.01.2016

  Předpokládaný termín dokončení stavby: nejpozději do 185 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání.

  Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (https://hajveslezsku.ovanet.cz/), a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení na věstníku VZ do konce lhůty pro podání nabídek – je k dispozici volně v elektr. podobě.

  Části zadávací dokumentace, které nejsou zveřejněny na profilu dodavatele (tj. Příloha č. 6 Projektová dokumentace – výkresová část a Příloha č. 7 Soupis stavebních prací), předá či zašle zadavatel, resp. zastupující zadavatel dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zastupující zadavatel považuje za závaznou objednávku vyžádání části zadávací dokumentace, která není zveřejněna na profilu zadavatele, písemnou žádost doručenou e-mailem. Žádost o vydání nezveřejněné části zadávací dokumentace je třeba zaslat pověřenému zástupci zadavatele, Mgr. Kateřině Slečkové, na e-mail: sleckova@bonfinance.cz.

  Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle zákona (max. 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky). Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 640.000,- Kč.

  Zadavatel bude požadovat fakturaci díla ve třech fakturách, první po min. 40 % prostavěnosti, druhou po min. 70 % prostavěnosti a závěrečná fakturace po dokončení kompletního díla. Splatnost faktur bude 30-ti denní. Zadavatel bude dále uplatňovat 5ti % zádržné. Více viz obchodní podmínky (příloha č. 8 Zadávací dokumentace).

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)